Kryžių kalno padavimai

Sako, kalną per tris dienas ir tris naktis supylę senovės lietuvių kariai po įnirtingo mūšio ant savo kritusių draugų kūnų. Iki krikščionybės laikų čia vaidilutės aukurą saugojusios.

Apie pirmojo kryžiaus pastatymą ant kalno yra išlikęs padavimas. Vienas tėvas turėjęs dukterį, kuri susirgusi, bet niekas negalėjęs jai padėti. Kai ją slaugydamas tėvas pavargęs ir užmigęs, sapne išvydęs šviesiais drabužiais apsirengusią moterį, kuri jam pasakiusi: „Jei nori, kad tavo duktė pasveiktų, turi pats padaryti medinį kryžių, jį nunešti į Jurgaičių pilies kalną ir ten pastatyti“. Tėvas taip ir padaręs. Jo darbo kryžius buvęs labai sunkus, ir vyras vargęs 13 valandų, kol jį nunešęs į kalną ir pastatęs. Tada jis pabučiavęs medį ir grįžęs namo. Grįždamas jau pusiaukelėje sutikęs pasveikusią dukrą. Ji pasakiusi, kad, vos tik tėvas su kryžiumi išėjęs iš namų, jos sveikata ėmusi gerėti, o kai jis pasiekęs kalną, ji iš lovos atsikėlusi. Pasakojimas apie šį įvykį skatindavęs žmones sunkią valandą daryti įžadus ir vėliau statyti kryžius padėkos ženklan.

Dar sako, kad kalno vietoje buvusi bažnyčia, kurią per galingą audrą drauge su žmonėmis palaidojęs smėlis. Ankstų Velykų rytą gali pamatyti aplink kalną procesiją einant. O dar kalno įdubime skylė buvusi, į kurią metęs akmenį išgirsdavai ataidint, lyg jis giliai ant bažnyčios grindų būtų nukritęs…

Liaudies liudijimas byloja, kad apie 1870 metus šioje vietoje, kur dabar stovi Švč. Mergelės Marijos altorius, vietos vaikams vidurdienį pasirodė spindinti moteris su kūdikėliu. Ji pažadėjo kitą dieną tuo pat metu vėl apsireikšti ir paprašė, kad jie atsivestų suaugusiųjų. Kitą dieną su vaikais atėjo tik senas kerdžius ir kelios moteriškės. Marija vėl pasirodė ir tarė, kad čia turi stovėti kryžius – tikėjimo stiprybės simbolis. Jums dabar sunku, sakiusi, bet bus dar sunkiau. Laikykitės šio simbolio, statykite juos šiame kalne, o aš jus užtarsiu prieš Aukščiausiąjį. Ir pranykusi. Vėliau turtingų vietos ūkininkų iniciatyva, sutarus su to meto vietos carine valdžia, Marijos apsireiškimo vietoje buvo pastatyta koplytėlė.

 
 
Grįžti atgal į pradinį puslapį
Svetainėje naudojamos Zigmo Ripinsko nuotraukos
Pas mus įvairiausi lietuviški suvenyrai, išrankiausiam klientui: