Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Asmens duomenų apsauga

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras (J. Basanavičiaus g. 7, LT-81156 Kuršėnai, tel.: +370 41 584 486, el. paštas [email protected] , įstaigos kodas 145799054) vykdydamas savo funkcijas tvarko asmens duomenis turizmo ir verslo informacijos teikimo tikslais ir įstaigos informacijos centro darbuotojų identifikavimo tikslais. 
Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) ir Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorės 2018-05-02 įsakymu Nr. 23 patvirtintomis „Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro asmens duomenų tvarkymo ir priežiūros taisyklės".

Duomenų subjekto teisės: 

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Pateikti prašymą gauti informaciją, kokiais tikslais yra tvarkoma informacija, kokie duomenys yra tvarkomi, kiek laiko saugomi duomenys. Ši informacija teikiama nemokamai (duomenų valdytojas už pakartotinį Duomenų subjekto prašymą dėl informacijos apie duomenų tvarkymą pateikimo gali imti nustatyto dydžio mokestį) vieną kartą, užpildžius prašymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
 • Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka:

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centrui rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis, J. Basanavičiaus g. 7, LT-81156 Kuršėnai, tel.: +370 41 584 486, el. paštas [email protected]);
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš ankščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti;
 • Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimo tvarka:

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centrą, tel.: +370 41 584 486, el. paštu [email protected]. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.
 • Jeigu asmuo nesutinka su Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: +370 5 271 2804, +370 5 279 1445, el.paštas [email protected].

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro teisės aktai reglamentuojantys duomenų apsaugą