Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Kuršėnų miesto VVG

TURITE KLAUSIMŲ, PASIŪLYMŲ, PASTEBĖJIMŲ? SUSISIEKITE TEL. +370 61531441, EL. PAŠTAS [email protected]; ADRESAS J. BASANAVIČIAUS G. 7 KURŠĖNAI

______________________________________________________________________

„KURŠĖNŲ MIESTO 2023–2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA” ĮTRAUKTA Į FINANSUOTINŲ STRATEGIJŲ SĄRAŠĄ

Vidaus reikalų ministrė 2024-05-22 pasirašė įsakymą Nr. 1V-347 (įsigalioja nuo 2024-05-23), kuriuo papildomas finansuotinų strategijų sąrašas. Tarp finansuotinų strategijų yra ir mūsų Kuršėnų miesto strategija 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd5ca540183c11efbcbfb318996800a8

___________________________________________________

Kuršėnų  miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas
2024-05-13 17 val. Kuršėnų miesto vietos veikos grupė kviečia savo narius į visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centre (J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai).
Išsamesnė informacija teikiama el. p. [email protected], tel. +370 615 31441.

_______________________________________________________________________

2023 m. lapkričio 23 d. įvyko „Kuršėnų miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos (projekto) viešas pristatymas.

Renginio metu pristatyta  - strategijos SSGG, projekto tikslas, planuojami veiksmai. 

Kuršėnų miesto VVG strategijos pristatymas

 

____________________________________________________________________

„KURŠĖNŲ MIESTO 2023–2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA” (projekto) viešas pristatymas

„KURŠĖNŲ MIESTO 2023–2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA” (projekto) viešas pristatymas 2023 m. lapkričio 23 d., 16 val.  Kuršėnų miesto vietos veiklos grupė kviečia visas organizacijas ir kuršėniškius į „Kuršėnų miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos” (projekto) pristatymą, kuris vyks  Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centre, esančiame J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai.  
Informaciją apie projektą „Kuršėnų miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją” teikia Kuršėnų m. VVG  el. p. [email protected], tel. +370 615 31441.

__________________________________________________

KURŠĖNŲ MIESTO 2023–2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Kuršėnų miesto vietos veiklos grupė (toliau – Kuršėnų miesto VVG) vadovaudamasi LR Vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) parengė Kuršėnų miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektą (toliau – VPS).

VPS įgyvendinimas bus finansuojamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742 (toliau – 2021–2027 metų Europos sąjungos fondų investicijų programa), 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

Kuršėnų miesto VVG VPS tikslas – Kuršėnų miesto socialinę atskirtį (riziką) patiriančių darbingų gyventojų, marginalizuotų bendruomenių ir kitų socialiai pažeidžiamų grupių padidėjęs aktyvumas ir lygios galimybės dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, išplėtoti socialiniai verslai ir integracijos paslaugos, kuriant socialinę gerovę. Tikslui įgyvendinti numatyti du uždaviniai ir veiksmai. 1 uždavinys „Sustiprinti Kuršėnų miesto darbingų gyventojų, ypatingai socialiai pažeidžiamų asmenų, aktyvią socialinę įtrauktį, padidinti lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime“. Veiksmai: 1. Taikyti prevencines, integruotas priemones socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 2 Teikti kompleksinę (re)integracijos į darbo rinką pagalbą mažiau galimybių turintiems jaunuoliams. 3. Vykdyti veiklas užtikrinančias lygias galimybes migrantams, pabėgėliams, kitataučiams dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime. 4. Įgyvendinti neformalias iniciatyvas stiprinant Kuršėnų bendruomenės (gyventojų) verslumą. 5. Vykdyti veiklas darbingų 60 m. ir vyresnio amžiaus asmenų socialinio ir darbinio aktyvumo didinimui. 6. Teikti paramą jauno verslo subjektams - Kuršėnų m. VVG teritorijos gyventojams. 2 uždavinys „Sukurti naujų darbo vietų Kuršėnų mieste, teikti kompleksinę paramą socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, užtikrinant marginalizuotų bendruomenių, migrantų, nepalankias sąlygas turinčių grupių socialinę ir ekonominę įtrauktį“. Veiksmas: skatinti ir teikti paramą socialinio verslo kūrimui ir plėtojimui, sprendžiant pažeidžiamų grupių atskirties problemas. Planuojama, kad iki 2029 m. bus įgyvendinta ne mažiau kaip 13 bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų (NVO ir (arba) įgyvendintų kartu su partneriu (-iais)). Veiklose dalyvaus ne mažiau negu 359 tikslinės grupės asmenys, iš jų ne mažiau kaip 40 proc. po dalyvavimo veiklose toliau dalyvaus socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje. Paramą gavusiuose subjektuose bus sukurtos ne mažiau nei 2 darbo vietos, t. y. socialinio verslo įmonėse bus įdarbinti sunkiau integruojamų bendruomenės gyventojų grupių asmenys (socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys, mažiau galimybių turintys jaunuoliai ir kt.). Įgyvendinant VPS bus laikomasi partnerystės, vyrų ir moterų lygiu galimybių skatinimo, jaunimo nediskriminacijos horizontaliųjų principų.

Tokia apimtimi parengta ir sėkmingai įgyvendinta VPS kompleksiškai užtikrins socialinę atskirtį patiriančių asmenų, mažiau galimybių turinčio jaunimo, darbingų 60 m. ir vyresnio amžiaus asmenų, migrantų, pabėgėlių, kitataučių, marginalizuotų grupių asmenų, jauno verslo subjektų lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje, visuomenės gyvenime, padidins socialinę ir ekonominę įtrauktį. Pasiekti rezultatai prisidės prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4.7 ir 4.9 konkrečių uždavinių rezultato rodiklių pasiekimo ir prie 2017–2023 m. Šiaulių rajono plėtros strategijos, 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano tikslų įgyvendinimo.

________________________________________________________________

Asociacija Kuršėnų miesto vietos veiklos grupė, rengdama Kuršėnų miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją 2023-2029 m. (toliau – Strategija), renka potencialių pareiškėjų projektines idėjas, kurios reikalingos Strategijos tikslų, uždavinių, veiksmų formulavimui ir biudžeto pagrindimui.
Projektas turi atitikti vieną iš šių 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ uždavinių:
4.7. uždavinys „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“
4.9. uždavinį „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“

Projekto įdėjos forma parsisiųsti

Užpildytą idėjinį pasiūlymą atsiųskite Kuršėnų  miesto veiklos grupei el. p. [email protected]

Turite klausimų? Susiekite tel. +370 615 31441, el.paštas [email protected], J. Basanavičiaus g. 7 Kuršėnai  - Kuršėnų  m. vietos veiklos grupės vadovė 

______________________________________________

KURŠĖNŲ M. GYVENTOJAI, ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ, ASOCIACIJŲ, BENDRUOMENIŲ ATSTOVAI KVIEČIAMI UŽPILDYTI ANKETĄ
Kuršėnų miesto vietos veiklos grupė organizuoja Kuršėnų miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti gyventojų pasitenkinimą esama Kuršėnų miesto socialine ir ekonomine situacija. Remiantis apklausos rezultatais, bus ieškoma inovatyvių ilgalaikių visuomenės poreikius atitinkančių sprendimų, prisidėsiančių prie Kuršėnųmiesto gyventojų gerovės kūrimo.
Tyrimo rezultatai reikalingi, siekiant kokybiškai parengti Kuršėnų miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją 2023-2029 m. ir tinkamai įgyvendinti 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones pagal 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.
Kviečiame užpildyti anketą ir aktyviai dalyvauti anoniminėje apklausoje, tokiu būdu įsitraukti į reikšmingus savo miesto plėtros procesus.
Anketą rasite čia  bit.ly/3Qbmmzr     

Išsamesnė informacija teikiama telefonu +370 615 31441, el.paštu [email protected],  J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai.

______________________________________________

Kuršėnų miesto vietos veiklos grupė kviečia rugpjūčio 10 d. (ketvirtadienį) 16 val. į konsultacinį seminarą, skirtą konsultacijoms, dėl Kuršėnų miesto vietos plėtros 2023-2029 m. strategijos projektinių pasiūlymų pildymo. Konsultacinis seminaras vyks Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centre, adresu J.Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai.

________________________________________________________________________________________________

Asociacijos Kuršėnų miesto VVG

VALDYBOS SĄRAŠAS

Eil. Nr. Atstovaujama organizacija Vardas, pavardė
1 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Evaldas Gudas
2 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Giedrė Karkalienė
3 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Joneta Filinskė
4 Asociacija Daugėliai Rasa Salygiene
5 Asociacija Daugėliai Mangirdas Virmauskas
6 Šiaulių rajono verslininkų asociacija Kęstutis Lukšas
7 Šiaulių rajono verslininkų asociacija Darius Simonavičius
8 Šiaulių rajono verslininkų asociacija Kristina Duseikaitė-Pekštienė
9 Sporto klubas „Dvikova" Gediminas Jonuškis

 

____________________________________________________________________________________________________

Asociacijos Kuršėnų miesto VVG 

PROTOKOLAI

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

2023 M. Nr.1; Nr.2; Nr.3

2024 M. Nr.1, Nr.2;