Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Kryžių kalno taisyklės

KRYŽIŲ KALNO – JURGAIČIŲ, DOMANTŲ PILIAKALNIO  SU GYVENVIETE  LANKYMO, PRIEŽIŪROS IR KRYŽIŲ STATYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kryžių kalno – Jurgaičių, Domantų piliakalnio su gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 23879) (toliau – Kryžių kalnas), lankymo, priežiūros ir kryžių statymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato kultūros paveldo objekto viešo naudojimo, lankymo, priežiūros ir kryžių statymo tvarką, lankytojų teises, pareigas ir atsakomybės ribas.   
2. Kryžių kalnas – valstybės reikšmės kultūros paveldo objektas (reikšmingumo lygmuo – nacionalinis), kultūrinės ir visuomeninės reikšmės kultūros paveldo paminklas, kurio vertingųjų savybių pobūdis yra sakralinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), kraštovaizdžio, archeologinis (lemiantis reikšmingumą), kultūrinės raiškos (lemiantis reikšmingumą, unikalus), mitologinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus). Tai atmintina vieta, apipinta padavimais, pilna meno ir etnografinių vertybių, XX a. tautos kančių, vilties ir rezistencijos simbolis, muziejus po atviru dangumi,  po 1993 m. rugsėjo 7 d. Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo išgarsėjęs visame pasaulyje. Vienas iš ryškiausių popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų Lietuvoje. 
3. Kryžių kalno teritorija (6,3786 ha, unikalus žemės sklypo numeris 9134-0011-0051), joje esantys kultūros paveldo objektai (Kryžių kalno koplyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 36136), kompleksą sudarantys piliakalnis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 3295) ir gyvenvietė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 23880), jos kultūrinis kraštovaizdis saugomi, tvarkomi ir naudojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimais, Kryžių kalno detaliaisiais planais, patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimu  Nr. 47 „Dėl Kryžių kalno detaliųjų planų patvirtinimo“ ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-308 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo Domantų kaime, Meškuičių seniūnijoje, Šiaulių rajone“ (toliau – Detalieji planai), Kultūros paveldo objekto individualiu apsaugos reglamentu (toliau – Reglamentas), patvirtintu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus 2020 m. gruodžio 9 d. aktu Nr. LRŠ-170(1.9-Š), ir atsižvelgiant į Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijos normas. 
4. Kryžių kalno priežiūrą ir viešą naudojimą pagal paskirtį užtikrina Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Valdytojas). Už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingas Kultūros  paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. 
5.  Fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – lankytojai), vykdantys veiklą Kryžių kalne, privalo laikytis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių veiklą saugomose teritorijose, reikalavimų, Detaliųjų planų sprendinių bei šių Taisyklių, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. įsakymu Nr. ĮV-237 „Dėl Valstybei ir savivaldybei priklausančių kultūros paveldo objektų lankymo tipinių taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.
6. Kryžių kalno lankytojai turi galimybę laisvai susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

II SKYRIUS 
KRYŽIŲ KALNO LANKYMO REIKALAVIMAI IR APRIBOJIMAI

7. Kryžių kalnas pažinimui ir viešam naudojimui gali būti lankomas pavienių asmenų ar lankytojų grupių laikantis šių Taisyklių tvarkos. 
8. Kryžių kalno lankytojai turi teisę:
8.1. lankytis Kryžių kalne bet kuriuo paros metu;
8.2. naudotis esančia infrastruktūra ir teikiamomis paslaugomis;
8.3. statyti transporto priemones tam tikslui skirtose vietose, t. y. specialiai tam tikslui įrengtose ir kelio ženklais pažymėtose aikštelėse;
8.4. statyti kryžius, koplytstulpius, stogastulpius laikydamiesi šių Taisyklių  III skyriaus  reikalavimų;
8.5. fotografuoti ir (ar) filmuoti asmeniniais (šeimos, vestuvių fotosesijos ir pan.) tikslais.
9. Kryžių kalno lankytojams Kryžių kalno teritorijoje draudžiama:
9.1. važinėti motorinėmis transporto priemonėmis ne keliais ir statyti jas tam tikslui neskirtose ar atitinkamais ženklais nepažymėtose vietose; 
9.2. važinėti dviračiais, paspirtukais, riedlentėmis ir riedučiais Kryžių kalno piliakalnio teritorijoje; 
9.3. įrengti stovyklavietes ir kurti laužus tam tikslui nenustatytose, neįrengtose ir nepažymėtose vietose; 
9.4. deginti žvakes, rūkyti, taip sukeliant gaisro pavojų;
9.5. naikinti ir gadinti Kryžių kalno ženklinimui skirtus stendus, ženklus bei informacines rodykles, apsaugos technines priemones, riboženklius, gadinti informacinę ir ekspozicinę įrangą bei niokoti infrastruktūrinius įrenginius;
9.6. šiukšlinti ir teršti aplinką, palikti atliekas ne šiukšlių dėžėse; 
9.7. palikti Kryžių kalne maldaknyges, paveikslėlius ir (ar) kitą religinę atributiką; 
9.8. savavališkai kirsti ar žaloti medžius, krūmus, niokoti vejas ir gėlynus, skinti ar rauti dekoratyvinius augalus, ardyti bei kasinėti žemės paviršių, niokoti ir teršti gamtos aplinką, teršti upės vandenis ir pakrantę; 
9.9. triukšmauti ar kitaip trukdyti kitiems Kryžių kalno lankytojams bei maldininkams; 
9.10. prašyti išmaldos ar kitaip rinkti pinigines lėšas;
9.11. be Valdytojo leidimo organizuoti renginius, be Valdytojo sutikimo filmuoti ir fotografuoti komerciniais tikslais; 
9.12. garsiniais aparatais leisti muziką ir (ar) groti muzikos instrumentais (išskyrus organizuojamų renginių metu);
9.13. drumsti rimtį maldininkų procesijų bei kitų apeigų metu ir skleisti tarpkonfesinę nesantaiką;
9.14. trukdyti vykdomiems paveldosauginiams tvarkybos darbams ir moksliniams tyrimams;
9.15. teritorijoje naikinti ar kitaip žaloti esamus statinius (kryžius, koplytstulpius, stogastulpius ir pan.), taip pat keisti jų buvimo vietą, pasisavinti ar naudoti juos savais tikslais;  
9.16. atlikti veiksmus, galinčius sukelti žemės paviršiaus eroziją, kasti, arti žemę, žaloti Kryžių kalno vertingąsias savybes;
9.17. Kryžių kalno piliakalnio teritorijoje vedžioti šunis ir kitus gyvūnus, išskyrus šunis vedlius.
10. Gavus Valdytojo sutikimą ir iš anksto raštu suderinus su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, Kryžių kalne gali būti leidžiama:
10.1. naudoti laikinuosius statinius, įrengimus ar technines priemones;
10.2. vykdyti kultūrinio kraštovaizdžio, kultūros paveldo objektų mokslinio tyrimo ir tvarkybos darbus;
10.3. kita veikla, atitinkanti Reglamentą ir nurodyta Detaliuosiuose planuose bei šiose Taisyklėse.
11. Fotografavimas ir (ar) filmavimas Kryžių kalne komerciniais tikslais arba kitais atvejais, išskyrus nurodytus Taisyklių 8.5 papunktyje, turi būti derinamas su Valdytoju. Prašymas dėl fotografavimo ir (ar) filmavimo pateikiamas Valdytojui raštu laisva forma ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki fotografavimo ir (ar) filmavimo. Kartu su prašymu pateikiamas planuojamos veiklos aprašymas, planuojama naudoti įranga ir kita aktuali informacija. Gautus prašymus nagrinėja Valdytojas, esant poreikiui gali būti kreipiamasi į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos, Šiaulių vyskupijos kuriją. Filmavimo ir (ar) fotografavimo organizatorius turi pasirūpinti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi paveldosaugos reikalavimų, nustatytų Reglamente, bei veiklos ir elgesio reikalavimų, nustatytų šiose Taisyklėse ir kituose tai reglamentuojančiuose teisės aktuose. 
12. Renginiai Kryžių kalno teritorijoje organizuojami vadovaujantis Renginių organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklėmis. Prašymas dėl renginio organizavimo teikiamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Meškučių seniūnijai. Organizuojant renginį, kuriame numatomas didesnis nei 100 lankytojų skaičius, kartu su prašymu organizuoti renginį turi būti pateikiamas Kultūros  paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pritarimas. 
13. Prekiauti Kryžių kalno teritorijoje religine atributika, kryžiais, suvenyrais bei kita turizmui skirta atributika galima tik specialiai tam skirtose vietose, vadovaujantis Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis bei galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims, prekiaujantiems prie Kryžių kalno, išduoda ir kontroliuoja jų veiklą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Meškuičių seniūnija. 
14. Kryžių kalno lankytojai privalo:
14.1. saugoti Kryžių kalną, jo gamtinę aplinką, kraštovaizdį, tausoti vertingąsias objekto savybes; 
14.2. lankantis ir vykdant veiklą Kryžių kalno teritorijoje, laikytis Reglamente nustatytų sąlygų bei apribojimų;
14.3. laikytis šiomis Taisyklėmis nustatytų ir esančiuose stenduose bei ženkluose nurodytų  reikalavimų;
14.4. nepažeisti kitų lankytojų teisių;
14.5. apie pastebėtus kultūros paveldo objekto niokojimo atvejus pranešti Valdytojui. 
15. Būdamas atsakingas už objekto apsaugą, Valdytojas gali riboti Kryžių kalno lankymą ir naudojimą, jei lankymo intensyvumas žaloja jo vertingąsias savybes, kelia tiesioginę kultūros paveldo objekto sužalojimo grėsmę. 

III SKYRIUS
KRYŽIŲ STATYMO KRYŽIŲ KALNE TVARKA

16. Siekiant išlaikyti Kryžių kalno autentiškumą, kryžių statymo tradicijas ir bendrą estetinį Kryžių kalno vaizdą, lankytojai turi teisę statyti medinius kryžius, koplytstulpius, stogastulpius  iki  2 metrų aukščio nesudarant grėsmės  jau esantiems statiniams ir nemenkinant sakralumo, nenaikinant prieš tai pastatytų objektų. 
17. Aukštesnių negu 2 metrai (virš žemės paviršiaus) statinių (medinių kryžių, koplytstulpių, stogastulpių ir pan.) statymas bei vietos šiems statiniams parinkimas turi būti derinamas su Valdytoju ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniu skyriumi. Prašymas dėl tokių statinių statymo teikiamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Meškuičių seniūnijai raštu laisva forma ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų iki statinio pastatymo. Prašyme turi būti nurodytas statinio dydis, medžiagos, pastatymo būdas, pamato dydis (jei statiniui reikalingas pamatas) ir (ar)  kita aktuali informacija. Kartu su prašymu gali būti pateikiama vaizdinė informacija (fotofiksacija, vizualizacija ir  kt.). 
18. Restauruoti, atnaujinti jau pastatytus kryžius bei statyti kitus 16 punkte neišvardintus objektus (statinius) Kryžių kalno teritorijoje galima tik suderinus su Valdytoju. Prašymas dėl šių darbų teikiamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Meškuičių seniūnijai raštu laisva forma.
19. Kryžių kalno lankytojams draudžiama: 
19.1. savavališkai griauti, naikinti, perstatinėti anksčiau pastatytus Kryžių kalno objektus;
19.2. statyti kryžius iš kapinių su mirusiojo pavarde ar kryžius, likusius nuo mirusiojo kapo po laidotuvių;
19.3. statyti kryžius ant takų ir aikštėje.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

20. Kryžių kalno teritorijoje fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos ir elgesio apribojimų, nustatytų šiose Taisyklėse, jose nurodytuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose.
21. Lankytojai, padarę žalą Kryžių kalnui, jo teritorijos bei apsaugos zonų vertingosioms savybėms, privalo atlyginti žalą kiek įmanoma natūra (atkurti pirminę vertybės ar teritorijos būklę) bei atlyginti padarytus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
22. Kryžiai, kiti statiniai, pastatyti pažeidžiant šias Taisykles arba įstatymus, gali būti nugriaunami, o nugriovimo darbų išlaidos pateikiamos atlyginti statytojui.
23. Lankytojai, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Viešajai tvarkai ir saugumui užtikrinti Kryžių kalno teritorija stebima vaizdo kameromis.
25. Taisyklės viešai skelbiamos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje ir Kryžių kalno informaciniame stende.
26. Taisyklių papildymus, pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.
_________________