Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Verslo liudijimo ir individualios pažymos palyginimas

 

Esminis skirtumas tarp šių dviejų būdų yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą, arba kitaip dar vadinamą patentą, iš anksto reikia sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, o vykdant veiklą pagal individualios veiklos pažymą – pajamų mokestį reikia sumokėti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui nuo faktiškai gautų pajamų ir išlaidų skirtumo.  Verslo liudijimo ir individualiosios veiklos palyginimas padės įvertinti, kuri verslo forma yra tinkamesnė pasirinkai veiklai.

Verslo liudijimo ir individualiosios veiklos palyginimas:

 

Pagrindinis skirtumas

Individualios veiklos pažyma: GPM mokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui nuo apmokestinamųjų pajamų apmokestinamųjų pajamų, t. y. faktiškai gautų pajamų ir išlaidų skirtumo.

Verslo liudijimas: Iš anksto mokamas fiksuotas GPM mokestis (nepriklausantis nuo gautų pajamų dydžio).

Veiklos apribojimai

Individualios veiklos pažyma: Visa komercinė/gamybinė veikla, išskyrus tas, kurias gali vykdyti juridinis asmuo arba turėti leidimą suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla (negalima nekilnojamų pagal prigimtį daiktų pardavimo/nuomos veikla).

Verslo liudijimas:

 • Galimos veiklos išvardintos individualios veiklos rūšių sąraše
 • PVM mokėtojai negali vykdyti individualios veiklos pagal verslo liudijimą
 • prekybos verslo liudijimą turintys gyventojai per kalendorinius metus gali parduoti prekių iki 4500  EUR prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims ir prekybos veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, išskyrus prekybą automobiliais, motociklais, mopedais, žemės ūkio ir maisto produktus parduoti kitam prekybos veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui.
 • paslaugų bei gamybos verslo liudijimas suteikia teisę teikti paslaugas bei parduoti savo gamybos prekes gyventojams (tarp jų ir prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams bei individualią veiklą įregistravusiems gyventojams), taip pat parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos pajamos nėra didesnės kaip 4500€  per mokestinį laikotarpį.

 

Veiklos laikotarpis

Individualios veiklos pažyma: Neribotas.

Verslo liudijimas: Veiklos laikotarpis neribotas; trukmė nurodoma prašyme (maksimali 1 kalendoriniai metai; minimali – prekybai 1 diena, o paslaugoms bei gamybai 5 pasirinktos dienos). Verslo liudijimą galima pratęsti.

Kitų darbuotojų samdymas

Individualios veiklos pažyma: Galima įdarbinti darbuotojus.

Verslo liudijimas: Galima į verslo liudijimą įrašyti vieną artimą asmenį, bet tai nebus jo įdarbinimas.

Apskaita ir mokesčiai

Individualios veiklos pažyma:

Gyventojo individualios veiklos pajamų išlaidų – apskaitos žurnalas arba kasos aparato žurnalas.Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms uždirbti). Šiuo atveju būtina kaupti išlaidas pagrindžiančius dokumentus.Supaprastinta tvarka – 30% leidžiami atskaitymai nuo pajamų. Nuo 2019-01-01: 

GPM – 15%  nuo apmokestinamųjų pajamų (atėmus mokesčio kreditą), tai būtų:

 • 5% – kai pelnas neviršija 20 000 €,
 • kai metinis pelnas viršys 20 000 € per metus, taikomas tarifas didės, kol pasieks nekintantį 15% tarifą;
 • 15% – kai pelnas sieks 35 000 € ir daugiau per metus. Mokama 1 kr./m.

PSD – 6,98% nuo MMA kas mėnesį (šiuo metu 607 € x 0,0698 = 42,37 €/ mėn.)Pasibaigus metams, jei asmens faktiškai gautos pajamos viršija 12 MMA, tuomet reikia mokėti papildomai 6,98% nuo 90% apmokestinamųjų pajamų.VSD – 12,52%, arba 14,32 % jei asmuo kaupia pensijai papildomai 2,1 %, arba 15,52 % jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 proc. nuo 90% apmokestinamųjų pajamų.Asmenys, vykdantys veiklą su individualios veiklos pažyma privalomai draudžiami  pensijų,  ligos, motinystės socialiniu draudimu. Todėl jie turi teisę gauti numatytas išmokas (senatvės pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas).Asmuo besiverčiantis individualia veikla PER METUS negali sumokėti  įmokų nuo daugiau nei 43 VDU sumos – 53 380,20 Eur (galioja nuo 2020 m.):

 • VSD – 6 683,20 €;
 • VSD – 7 804,19 € (jei kaupia pensijai papildomai 2,1 proc.);
 • VSD – 8 284,61 €(jei kaupia pensijai papildomai 3 proc.);
 • PSD – 3 725,94 €.

Jei gyventojas yra PVM mokėtojas arba priskiria turtą individualiai veiklai – pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą, jei ne – pinigų apskaitos principą.Mokesčius apsiskaičiuoti galima pasinaudojus individualios veiklos skaičiuokle.GPM apskaičiavimas:

 1. Kai apmokestinamosios pajamos neviršija 20 000 €:

Nuo metinių individualios veiklos pajamų (toliau – MIVAP) apskaičiuojama mokesčio suma taikant 15% tarifą; Iš gautos pajamų sumos atimamas pajamų mokesčio kreditas (toliau-PMK). PMK = MIVAP x 0,1.Pvz.: Asmuo gavo 19 000 € individualios veiklos pajamų ir patyrė 7 000 € išlaidų. Mokėtinos įmokos apskaičiuojamos taip:19 000€ – 7000€ = 12 000 €.  VSD ir PSD įmokų bazė: 12 000€  x 90% = 10 800 €:

 • VSD= 10 800€ x 12,52% = 1 352,16€.(„Lubos“ – 6 683,20€ galioja nuo 2020 m.)
 • PSD= 10 800€  x 6,98% = 753,84€.(„Lubos“ – 3 725,94€ galioja nuo 2020 m.)

Kaip priskiriamos faktiškai patirtos išlaidos:

Apmokestinamosios pajamos = 12 000 -2 106 (VSD ir PSD įmokų suma)= 9 894 €.

GPM = 9 894€ x 15% = 1 484,10€. Toliau apskaičiuojamas PMK 9 894€ x 0,1 = 989,40€.  Mokėtinas GPM dydis būtų 494,70€ (1 484,10€ – 989,40€  = 484,70€).

Kai taikoma supaprastinta tvarka ( 30 proc. gautų(uždirbtų) individualios veiklos pajamų):

Apmokestinamosios pajamos = 19 000 – 5 700 (30% uždirbtų pajamų) = 13 300€.

GPM = 13 300€ x 15% = 1 995€. Toliau apskaičiuojamas PMK 13 300€ x 0,1 = 1 330€.  Mokėtinas GPM dydis būtų 665€ (1 995€ – 1 330€  = 665€).

 1. Kai apmokestinamosios pajamos yra didesnės negu 20 000 €:

Nuo metinių individualios veiklos pajamų (toliau – MIVAP) apskaičiuojama mokesčio suma taikant 15% tarifą; Iš gautos pajamų sumos atimamas pajamų mokesčio kreditas (toliau-PMK). PMK = MIVAP x (0,1 – 2/300 000 x (MIVAP – 20 000)).Pvz. asmuo gavo 36 000 € individualios veiklos pajamų ir patyrė 11 000 € išlaidų. Mokėtinos įmokos apskaičiuojamos taip:36 000€ – 11 000€ = 25 000 €. VSD ir PSD įmokų bazė: 25 000€  x 90 %= 22 500€

 • VSD= 22 500€ x 12,52% = 2 817€. („Lubos“ – 6 683,20€ galioja nuo 2020 m.)
 • PSD= 22 500 €  x 6,98 % = 1 570,50 €.(„Lubos“ – 3 725,94€ galioja nuo 2020 m.)

Kaip priskiriamos faktiškai patirtos išlaidos:

Apmokestinamosios pajamos = 25 000 – 4 387,50 (VSD ir PSD įmokų suma)= 20 612,50 €.

GPM = 20612,50€ x 15% = 3 091,88€. Toliau apskaičiuojamas PMK 20 612,50€ x (0,1 – 2/300 000 x  (20 612,50 – 20 000)) = 1 977,09€.  Mokėtinas GPM dydis būtų 1 114,79€ (3 091,88€ – 1 977,09€  = 1 114,79€).

Kai taikoma supaprastinta tvarka ( 30 proc. gautų(uždirbtų) individualios veiklos pajamų):

Apmokestinamosios pajamos = 36 000 – 10 800 (30% uždirbtų pajamų) = 25 200€.

GPM = 25 200€ x 15% = 3 780€. Toliau apskaičiuojamas PMK 25 200€ x (0,1 – 2/300 000 x  (25  200 – 20 000)) = 1 646,49€.  Mokėtinas GPM dydis būtų 2 133,51€ (3 780€ – 1 646,49€  = 2 133,51€).

 1. Kai apskaičiuojant PMK yra gaunama neigiama suma, laikoma, jog PMK = 0:

Nuo metinių individualios veiklos pajamų (toliau – MIVAP) apskaičiuojama mokesčio suma taikant 15% tarifą;Iš gautos pajamų sumos atimamas pajamų mokesčio kreditas (toliau-PMK). PMK = MIVAP x (0,1 – 2/300 000 x (MIVAP – 20 000)).Pvz. asmuo apskaičiavo, jog gavo 56 000 € individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (MIVAP).   Mokėtinos įmokos apskaičiuojamos taip:

 • GPM = 56 000€ x 15% = 8 400 €.

Toliau apskaičiuojamas PMK 56 000 € x (0,1 – 2/300 000 x  (56 000 – 20 000)) = -7 840), taigi PMK yra neigiamas, todėl jis yra lygus 0.Mokėtinas GPM dydis būtų 8 400 €(8 400 € – 0 €  = 8 400 €).VSD ir PSD įmokų bazė: 56 000€  x 90% = 50 400 €

 • VSD= 50 400 €  x 12,52 %= 6 310,08 €. („Lubos“ – 6 683,20 € galioja nuo 2020 m.). Mokėtina suma 6 683,20 €
 • PSD= 50 400 €  x 6,98% = 3 517,92 €. („Lubos“ – 3 725, 94 € galioja nuo 2020 m.) Mokėtina suma 3 725, 94€

 

Verslo liudijimas:

Pajamų-išlaidų apskaitos žurnalas arba kasos operacijų žurnalas. Nuo 2019-01-01: 

GPM fiksuotas: kiekvienoje savivaldybėje, kiekvienai veiklai skirtingas; 

PSD – 6,98% nuo MMA. PSD įmoką sumoka nuo MMA, galiojančio tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Įmokos dydis nekinta nepriklausomai nuo tą mėnesį turimo verslo liudijimo galiojimo laikotarpio. 

VSD –8,72% nuo MMA (52,93 €) arba 10,52% nuo MMA (63,86€), jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 2,1 % arba 11,72% nuo MMA (71,14 €), jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 3%) jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos.Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

GPM (fiksuota pajamų mokestį) galima pasiskaičiuoti pasinaudojus VMI verslo liudijimo skaičiuokle.VSD ir PSD mokestį galima pasiskaičiuoti pasinaudojus Sodros verslo liudijimo skaičiuokle.

Gauti mokestiniu laikotarpiu iki 45 000 €  pajamų iš vykdomos individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimus. Kai vykdoma kelių rūšių veikla pajamos sumuojamos. Gautų pajamų dalis, viršijusi 45000 €, apmokestinama 15% tarifu kaip individualios veiklos pajamos su pažyma.

Individualią veiklą vykdantys asmenys moka šiuos pagrindinius mokesčius:

Mokėtini mokesčiai:

Mokestis  Pagal verslo liudijimą  Pagal pažymą
Gyventojų pajamų mokestis (GPM)  Fiksuotas dydis (nustato savivaldybė), mokama išsiimant verslo liudijimą. 15% (atėmus mokesčio kreditą), tai yra 5 % iki 15 % apmokestinamųjų pajamų, mokama kartą per metus.Nebeliko termino „laisvoji profesija“.
Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD) 8,72% nuo MMA (52,93 €) arba 10,52% nuo MMA (63,86€), jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 2,1 % arba 11,72% nuo MMA (71,14 €), jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 3%) jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos.  Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.(1)    12,52% arba 4,32% jei asmuo kaupia pensijai papildomai 2,1 %, arba 15,52% jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 % nuo 90% apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų), mokama kartą per metus. (3)  Įmokas galima mokėti iš anksto (avansu). Avansu apskaičiuojamos VSD įmokos mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Įmokos iš anksto skaičiuojamos ir mokamos savanoriškai.
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (PSD) 6,98% nuo MMA. PSD įmoką sumoka nuo MMA, galiojančio tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Įmokos dydis nekinta nepriklausomai nuo tą mėnesį turimo verslo liudijimo galiojimo laikotarpio.(2)  6,98% nuo MMA  (šiuo metu 607€ x 6,98% = 42,37 €/ mėn.), mokama kas mėnesį.(4)  Pasibaigus metams, jei asmens faktiškai gautos pajamos viršija 12 MMA, tuomet reikia mokėti papildomai 6,98% nuo 90% gautų apmokestinamųjų pajamų.Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie vykdo individualią veiklą, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu (pvz., rugsėjo mėnesio įmoką sumokėti iki rugpjūčio 31 d.), nes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

____________________

(1) už visą mėnesį galiojantį verslo liudijimą arba proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikui.  VSD įmokų gali nemokėti  (tas laikotarpis bus neįskaitytas į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą) – asmenys gaunantys  senatvės ar   netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;   šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją; socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo; yra sukakę senatvės pensijos amžius; vykdo individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą vienerius metus nuo pirmosios veiklos pradžios (Pirmosios veiklos pradžia laikoma po 2018 m. sausio 1 d. asmeniui pirmą kartą tapus savarankiškai dirbančiu asmeniu;  įsigiję verslo liudijimą patalpų nuomai.

(2)PSD įmokas nuo MMA galima mokėti 1 kartą per metus, jei įmokas už asmenį moka ir (arba) už jį yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirba pagal darbo sutartis, yra valstybės tarnautojas, pareigūnas, veikiančios individualios įmonės savininkas, veikiančios ūkinės bendrijos tikrasis narys, veikiančios mažosios bendrijos narys ir kt.). Asmenys minimi Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pirmoje ir antroje dalyse.

PSD įmokos mokamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui atitinkamą mėnesį,  jei asmuo yra draudžiamas valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).

PSD įmokų mokėti nereikia įsigijus verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai.

(3) VSD įmokų gali nemokėti  (tas laikotarpis bus neįskaitytas į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą) – asmenys gaunantys  senatvės ar   netekto darbingumo (invalidumo)  pensiją Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje; šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją; yra sukakę senatvės pensijos amžius; vykdo individualią veiklą pagal pažymą vienerius metus nuo pirmosios veiklos pradžios (Pirmosios veiklos pradžia laikoma po 2018 m. sausio 1 d. asmeniui pirmą kartą tapus savarankiškai dirbančiu asmeniu).

 (4) PSD įmokų kas mėnesį gali nemokėti, jeigu jie moka arba už juos yra mokamos sveikatos draudimo įmokos. Ši taisyklė taikoma dirbantiems pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojams, pareigūnams, pensininkams, neįgaliesiems ir kitiems. Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 ir 10 dalyse bei 6 straipsnio 4 dalyje įvardintiems asmenims.