Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Šiaulių rajono SVV plėtros rėmimo programa

Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos lėšos išlaidų kompensavimo būdu skiriamos šioms paramos priemonėms:

1. Naujai steigiamų ūkio subjektų registravimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: atlyginimas VĮ Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikinojo pavadinimo įtraukimą į registrą, notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties patvirtinimą, apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas. Parama pagal šią priemonę skiriama ne daugiau kaip vienam to paties steigėjo einamaisiais kalendoriniais metais įsteigtam SVV subjektui. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 150 Eur per kalendorinius metus;

2. Rinkodaros priemonių įsigijimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: reklaminė spauda (leidiniai, skrajutės, lankstinukai, vizitinės kortelės, lipdukai, plakatai), vizualinė reklama (iškabos, stendai, informacinės lentelės, langų ir automobilių lipdukai), kitos reklamos priemonės ir paslaugos (antspaudai, prekinio ženklo, logotipo sukūrimas, reklamos dizaino paslaugos), elektroninės rinkodaros priemonės (reklama paieškos sistemose, vaizdinė reklama internete, interaktyvaus turinio reklama). Kompensuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur per kalendorinius metus;

3. Interneto svetainių ir elektroninių parduotuvių plėtra. Tinkamos finansuoti išlaidos: interneto svetainės ir (ar) elektroninės parduotuvės (įskaitant dizainą ir techninį funkcionalumą) sukūrimo, nuomos, skelbimo serveryje, atnaujinimo, papildomų funkcijų įdiegimo, pritaikymo mobiliesiems telefonams paslaugos ir darbai. Kompensuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur per kalendorinius metus;

4. Darbo priemonių ir (ar) paslaugų įsigijimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: darbo procese naudojamos mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ir kiti reikmenys (darbo drabužiai, apsaugos priemonės), tiesiogiai susiję su SVV subjekto vykdoma veikla, kuriai prašoma paramos (priemonės turi būti susijusios su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir (ar) gaminti prekes, gaminius ar produkciją), mokėjimo kortelių skaitytuvo įsigijimo išlaidos, paslaugos (klientų, užsakymų paieškos, įmonių veiklos sertifikavimo, veiklos dokumentų parengimo) ir programinė įranga, kuri skirta SVV subjekto vykdomos veiklos tobulinimui ar būtina tinkamai SVV subjekto veiklai vykdyti. Kompensuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur per kalendorinius metus;

5. Naujų darbo vietų sukūrimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: išlaidos, patirtos darbo vietų funkcionalumui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms įsigyti, kuriant naujas (papildomas) darbo vietas Savivaldybės teritorijoje registruotiems gyventojams įdarbinti (visu etatu, neterminuota darbo sutartimi), kai įkurta darbo vieta išlaikoma ir bendras darbo vietų skaičius įmonėje nemažėja ne trumpiau kaip 1 metus. Kompensuojama iki 300 Eur vienai naujai įkurtai darbo vietai, bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam SVV subjektui per kalendorinius metus;

6. SVV subjekto darbuotojų mokymas. Tinkamos kompensuoti išlaidos: trumpalaikiai (ne ilgesnės kaip 3 mėnesio trukmės) darbuotojų ir (ar) vadovų mokymai, seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai, kuriuos išklausius gaunamas sertifikatas, pažymėjimas ar kitas dokumentas, kuriuo yra patvirtinama, kad mokymai buvo išklausyti, darbuotojas kėlė kvalifikaciją. Kompensuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur per kalendorinius metus;

7. Negyvenamųjų patalpų ar aikštelių nuoma. Tinkamos finansuoti išlaidos: SVV subjekto gamybos, prekybos ir (ar) paslaugų teikimo veiklai naudojamų negyvenamųjų patalpų ar aikštelių, esančių Savivaldybės teritorijoje, nuomos, įsigytos iš trečiųjų asmenų, mokestis. Kompensuojama ne daugiau kaip 500 Eur per kalendorinius metus;

8.Tteritorijų planavimo dokumentų ir (ar) techninių projektų, susijusių su verslo steigimu ar plėtra Savivaldybės teritorijoje, parengimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: Savivaldybės teritorijoje esančių ir SVV subjektui nuosavybės teise priklausančių patalpų, pastatų, statinių, žemės sklypų, kuriuose SVV subjektas vykdo ar vykdys veiklą, techninės dokumentacijos (detaliųjų planų, techninių projektų, techninių darbo projektų) parengimo išlaidos. Kompensuojama iki 50 proc. tinkamų kompensuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur per kalendorinius metus;

9. Kredito įstaigos suteiktos paskolos palūkanų mokėjimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: SVV subjektui veiklos plėtrai suteiktos ilgalaikės paskolos pirmų 3 metų palūkanos (faktiškai SVV subjekto kredito įstaigai sumokėtos palūkanos). Kompensuojama ne daugiau kaip 1 000 Eur suma per kalendorinius metus kredito įstaigai sumokėtų palūkanų.

EINAMAISIAIS KALENDORINIAIS METAIS VIENAS SVV SUBJEKTAS IŠ PROGRAMOS LĖŠŲ GALI GAUTI NE DIDESNĘ NEI 1 500 EUR PARAMĄ.

Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos nuostatai

Prašymas finansinei paramai gauti iš Šiaulių rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos lėšų

Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos biudžeto lėšų naudojimo sutartis