Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Šiaulių rajono SVV plėtros rėmimo programa

Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos lėšos išlaidų kompensavimo būdu skiriamos šioms paramos priemonėms:

1. Naujai steigiamo SVV subjekto registravimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: atlyginimas VĮ Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikinojo pavadinimo įtraukimą į registrą, mokestis notarui už juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties patvirtinimą, apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų parengimo paslaugas. Finansavimas pagal šią priemonę skiriamas ne daugiau kaip vienam to paties steigėjo einamaisiais kalendoriniais metais įsteigtam SVV subjektui: 
1.1. papildomai reikia pateikti visus dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo patirtas išlaidas dėl SVV subjekto įregistravimo patvirtintas kopijas;
1.2. kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 150 Eur per einamuosius kalendorinius metus;
2. Rinkodaros priemonių įsigijimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: reklaminė spauda (leidiniai, skrajutės, lankstinukai, vizitinės kortelės, lipdukai, plakatai), vizualinė reklama (iškabos, stendai, informacinės lentelės, langų ir automobilių lipdukai), kitos reklamos priemonės ir paslaugos (antspaudai, prekinio ženklo, logotipo sukūrimas, reklamos dizaino paslaugos), elektroninės rinkodaros priemonės (reklama paieškos sistemose, vaizdinė reklama internete, interaktyvaus turinio reklama): 
2.1. privaloma papildomai pateikti reklamos paslaugų sutarčių ir (ar) elektroninės rinkodaros paslaugų suteikimo, priėmimo–perdavimo aktų patvirtintas kopijas (arba atlikti darbai turi būti detalizuoti sąskaitoje faktūroje), nuorodas į elektroninės rinkodaros priemones; 
2.2. kompensuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur per einamuosius kalendorinius metus;
3. Interneto svetainių ir elektroninių parduotuvių sukūrimas ir plėtra. Tinkamos finansuoti išlaidos: interneto svetainės ir (ar) elektroninės parduotuvės (įskaitant dizainą ir techninį funkcionalumą) sukūrimo, nuomos, skelbimo serveryje, atnaujinimo, papildomų funkcijų įdiegimo, pritaikymo mobiliesiems telefonams paslaugos ir darbai:
3.1. kompensuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur per einamuosius kalendorinius metus;
4. Darbo priemonių ir (ar) paslaugų įsigijimas. Tinkamos finansuoti išlaidos: programinė įranga, darbo procese naudojamos mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai ir kiti reikmenys, kurių vieneto (komplekto) kaina ne mažesnė nei 250 Eur be PVM ir kurie tiesiogiai susiję su pareiškėjo Prašyme nurodyta pagrindine vykdoma veikla:
4.1. privaloma papildomai pateikti darbo priemonės įvedimo į eksploataciją akto (jei toks aktas yra sudaromas) patvirtintą kopiją, paslaugų sutarčių ir (ar) paslaugų suteikimo, priėmimo–perdavimo aktų patvirtintas kopijas, sertifikatų, dokumentų, patvirtinančių programinės įrangos įdiegimą, patvirtintas kopijas, dokumentų, patvirtinančių, kad darbo priemonė nauja ir nenaudota, patvirtintas kopijas;
4.2. kompensuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur per einamuosius kalendorinius metus; 
4.3. įsigytą darbo priemonę, kuriai bus skirtas finansavimas iš Programos lėšų, pareiškėjas privalo išlaikyti ne trumpiau nei 1 (vienus) metus nuo Prašymo Savivaldybės administracijai pateikimo dienos;
5. Pareiškėjo vadovų ir darbuotojų mokymas. Tinkamos kompensuoti išlaidos: trumpalaikiai (ne ilgesnės kaip 3 (trijų) mėnesių trukmės) darbuotojų ir (ar) vadovų mokymai, seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai, vykdyti Lietuvos teritorijoje, kuriuos išklausius gautas sertifikatas, pažymėjimas ar kitas dalyvavimą mokymuose patvirtinantis dokumentas: 
5.1. privaloma papildomai pateikti pažymėjimų, sertifikatų ar kitų dokumentų, kuriais patvirtinama, kad vadovas / darbuotojas išklausė mokymus, įgijo ar kėlė kvalifikaciją, patvirtintas kopijas;
5.2. kompensuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur per einamuosius kalendorinius metus;
6. Negyvenamųjų patalpų, aikštelių nuoma. Tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos ne anksčiau nei nuomos sutartis įregistruota VĮ Registrų centre: pareiškėjo pagrindinei vykdomai veiklai naudojamų negyvenamųjų patalpų, aikštelių, esančių Savivaldybės teritorijoje, nuomos, įsigytos iš trečiųjų asmenų, mokestis:
6.1. būtina papildomai pateikti negyvenamųjų patalpų, aikštelių nuomos sutarties patvirtintą kopiją bei dokumentus, patvirtinančius šios nuomos sutarties įregistravimą VĮ Registrų centre;
6.2. kompensuojama ne daugiau kaip 500 Eur per einamuosius kalendorinius metus;
7. Kredito įstaigos suteiktos paskolos palūkanų mokėjimas, išskyrus tikslines paskolas, kai įsigytos Programos lėšomis netinkamos finansuoti priemonės, nurodytos Nuostatų 15.1 ir 15.3 papunkčiuose. Tinkamos finansuoti išlaidos: pareiškėjui veiklos plėtrai suteiktos ilgalaikės paskolos pirmų 3 (trejų) metų palūkanos (faktiškai pareiškėjo kredito įstaigai sumokėtos palūkanos):
7.1. privaloma papildomai pateikti sutarties su kredito įstaiga patvirtintą kopiją, pažymą ar kitą dokumentą, patvirtinantį sumokėtas paskolos palūkanas per atitinkamą laikotarpį;
7.2. kompensuojama ne daugiau kaip 1 000 Eur suma per einamuosius kalendorinius metus kredito įstaigai sumokėtų palūkanų;

 

EINAMAISIAIS KALENDORINIAIS METAIS VIENAS SVV SUBJEKTAS IŠ PROGRAMOS LĖŠŲ GALI GAUTI NE DIDESNĘ NEI 1 500 EUR PARAMĄ.

Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos nuostatai

Prašymas finansinei paramai gauti iš Šiaulių rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos lėšų

Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos biudžeto lėšų naudojimo sutartis