Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Kuršėnų vyniotinis

„Kuršėnų“ vyniotinis" – visiems gerai žinomas skanėstas, yra vienas populiariausių konditerijos gaminių, tiek gaminamų namuose, tiek parduodamų parduotuvėse. „Kuršėnų vyniotinio" recepto kūrėja Eugenija Dragūnienė buvo profesionali konditerė. Iš tremties sugrįžusi į Lietuvą ji sukūrė pačius geriausius savo receptus. 1960 me­tais, dirb­da­ma Kur­šė­nuo­se, ji įkū­rė Kur­šė­nų kon­di­te­ri­jos ce­chą ir Kur­šė­nų mies­tą bei ra­jo­ną iš­gar­si­no ypa­tin­gu ska­nės­tu – „Kuršėnų vy­nio­ti­niu".  Šis ska­nės­tas yra vi­zi­ti­nė Kur­šė­nų mies­to ir vi­so Šiau­lių ra­jo­no kor­te­lė.

2019 m. gruodžio 3 d. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad Šau­lių ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio ti­tu­las jai su­tei­kia­mas už ypa­tin­gus nuo­pel­nus ir reikš­min­gus dar­bus ra­jo­no bend­ruo­me­nės la­bui ku­riant po­zi­ty­vų Šiau­lių ra­jo­no įvaiz­dį Lie­tu­vo­je.