COVID-19 D.U.K

FINANSINĖ PARAMA VERSLUI

Kokio dydžio valstybės subsidijos yra skiriamos darbdaviams?

Vyriausybėje buvo pritarta tokiems subsidijų dydžiams:

 • 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų bruto t. y. ne daugiau kaip 1,5 minimaliosios mėnesinės algos.
 • 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto t. y. ne daugiau kaip 1 minimalioji mėnesinės alga.

Darbdaviai dėl valstybės pagalbos gali kreiptis į Užimtumo tarnybą nuo balandžio 6 dienos.

Daugiau informacijos galite rasti čia

Kaip apskaičiuojamas subsidijos darbdaviams dydis?

Darbdaviams subsidijos dydis apskaičiuojamas procentais nuo prastovoje esančiam darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, kuris negali būti didesnis negu darbuotojo darbo sutartyje iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino dienos nustatytas darbo užmokestis.

Jeigu darbuotojui prastova DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam darbuotojo prastovos laikui. Subsidija mokama, kol tęsiasi ekstremali situacija ir karantinas.

Daugiau informacijos darbdaviams

Kurie darbdaviai negalės pasinaudoti subsidijomis?

Valstybės subsidijomis prastovų metu negalės pasinaudoti biudžetinės įstaigos, bankrutuojantys, likviduojami darbdaviai bei juridiniai asmenys, kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo per pastaruosius metus iki kreipimosi yra gavęs baudą pagal Užimtumo įstatymą už nelegalų darbą, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus ar nedeklaruotą darbą arba administracinę nuobaudą už nelegalų darbą pagal Administracinių nusižengimų kodeksą.

Galimybė gauti subsidijas dingsta ir jeigu darbdavio vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius metus yra gavęs daugiau nei vieną administracinę nuobaudą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus.

Daugiau informacijos

Kurie savarankiškai dirbantys asmenys gali gauti subsidiją karantino laikotarpiu?

Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu valstybė teikia paramą savarankiškai dirbantiems asmenims. Teisę gauti išmoką turi savarankiškai dirbantys asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje:

 • individualių įmonių savininkai;
 • mažųjų bendrijų nariai;
 • tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai;
 • asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys);
 • fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis;
 • šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme;
 • asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos.

Prašymus išmokai gauti Užimtumo tarnybai savarankiškai dirbantieji gali teikti nuo balandžio 5 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia

Kur ir kaip kreiptis dėl išmokos skyrimo?

Dėl išmokos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą pateikiant užpildytą nustatytos formos prašymą dėl išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui skyrimo.

Daugiau informacijos

Ar galima tikėtis pagalbos iš valstybės dėl patalpų nuomos mokesčio nuo karantino nukentėjusiems verslams?

Vyriausybė pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui subsidijuoti iki 50 procentų nuomos mokesčio verslui. Ši priemonė  padės įmonėms padengti fiksuotas nuomos sąnaudas dėl karantino nutrūkus ar drastiškai kritus apyvartai.

Maksimali subsidija – 50 procentų nuomos mokesčio – bus skiriama, jeigu nekilnojamojo turto valdytojas sutiktų padaryti bent 30 procentų nuolaidą. Todėl, kuo didesnę nuolaidą suteiks turto valdytojas, tuo mažesne dalimi reikės prisidėti nuomininkui. Subsidijas dėl nuomos mokesčio galės gauti visi verslo subjektai (tiek įmonės, tiek ir verslininkai), kurių veikla uždrausta Vyriausybės nutarimu dėl karantino paskelbimo. Jos bus mokamos karantino laikotarpiu ir dar du mėnesius po jo pabaigos.

Subsidijas verslui teiks UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA).

Daugiau informacijos galite rasti čia

Jei įmonė pirmąjį šių metų ketvirtį patyrė nuostolį, ar galės pasinaudoti Invegos finansinėmis priemonėmis?

INVEGOS pristatomos finansinės priemonės tam ir kuriamos, kad pagelbėtų verslui šiuo sunkiu periodu, todėl finansinis nuostolis pirmą ketvirtį nebus vertinamas, vertinamas įmonės stabilumas iki COVID-19 protrūkio. Kaip, pvz., galima pateikti, kad norintiems pasinaudoti priemone „Subsidijos verslo pradžiai“ iki 2020 m. gruodžio 31 d. nebus tikrinamas įsiskolinimas SODRAI.

Ar galima kreiptis dėl palūkanų kompensavimo turint kredito liniją/overdraftą?

Dalinio palūkanų kompensavimo priemone siekiama paskatinti tam tikrus verslus, kuriems reikia paramos, kurie veikia regionuose arba yra neseniai pradėję veiklą. Overdraftai prie kompensuotinų DPK paskolų nepatenka, nes jie skirti trumpalaikiam (dažnai tik kelių dienų ar savaičių) apyvartinių lėšų subalansavimui, būna uždedami „ant atsiskaitomosios“ sąskaitos, iš kurios įmonės atlieka visus mokėjimus, įskaitant ir neremtinas investicijas (pvz., dividendų mokėjimai, skolinių įsipareigojimų refinansavimas ir pan.).

Plačiau apie palūkanų kompensavimą čia

Ar krovinių vežėjų įmonė gali naudotis Invegos finansinėmis priemonėmis?

Vežėjai gali naudotis INVEGOS priemonėmis, išskyrus vieną veiklą – įsigyti vilkikų, priekabų, puspriekabių ir t.t.), t.y. nefinansuojama krovininiu kelių transportu besiverčiančių įmonių (veiklos kodas pagal EVRK2 49.41) krovinių vežimo keliais transporto priemonių (vilkikų, priekabų, puspriekabių ir t.t.) įsigijimas.

Kokią finansinę paramą šiuo metu gali suteikti INVEGA?

Siekiant, kad sudėtingu laikotarpiu kuo daugiau šalies įmonių galėtų gauti paramą, finansinių pagalbos priemonių reikalavimai verslui palengvinti, o finansavimo sumos – padidintos.  Trumpai pristatome pagalbos verslui priemones, kuriomis kviečiame verslą pasinaudoti.

Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams:

Nauja finansinė priemonė palengvina galimybę gauti finansavimą ir išsaugoti veiklos tęstinumą verslui, kuris  dėl COVID-19 protrūkio prarado 30 proc. ir daugiau apyvartos. Paskolos skiriamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų bei individualia veikla užsiimančių asmenų išlaidoms finansuoti, tokioms kaip darbuotojų darbo užmokestis, nuoma ar komunalinės išlaidos. Maksimali paskolos suma vienam subjektui – iki 1 mln.

Palūkanų kompensacija:

Jei įmonė turi paskolą ar finansinės nuomos (lizingo) sandorį ir moka palūkanas, INVEGA padės susigrąžinti sumokėtas palūkanas. Jeigu nuo 2020 m. kovo 16 d. buvo atidėtas paskolos mokėjimo terminas, bus kompensuojama 100 proc. palūkanų. Įmonėms paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) palūkanų kompensacija bus taikoma ne ilgiau kaip 6 mėn. laikotarpiu – iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

Apmokėtinų sąskaitų paskolos:

Tai greitai ir paprastai suteikiama paskola, skirta apmokėti įmonių sąskaitoms, kurios buvo išrašytos iki karantino paskelbimo (nuo š. m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. dienos). Priemonė skirta teikti lengvatinių paskolų paraiškas smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms, pritrūkusioms apyvartinių lėšų sutrikus atsiskaitymams iš įmonių pirkėjų, kurių veikla dėl karantino buvo nutraukta ar apribota. Maksimali paskolos suma – 500 tūkst. Eur. Priemone galima pasinaudoti nepriklausomai nuo neapmokėtos sąskaitos sumos.

Portfelinės garantijos paskoloms 2:

Nauja priemonė palengvins su lėšų trūkumu susidūrusiam verslui gauti finansavimą paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių forma. Priemonė taip pat suteiks galimybę performinti jau esamų negarantuotų investicinių paskolų ir apyvartinių paskolų grąžinimo grafikus. Priemone gali pasinaudoti tiek Lietuvoje veikiantis smulkusis ir vidutinis verslas, tiek ir didelės šalies įmonės, kurios dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų: apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc., nebepakanka lėšų įsipareigojimams dengti ir pasižymi kritiniu likvidumu.

Priemonė pagrįsta garantavimo principu, kurį įgyvendindamas kiekvienas priemonės valdytojas (atrinkti finansų tarpininkai) suformuos portfelį iš paskolų. Kiekviena į portfelį įtraukta paskola bus garantuojama 80 proc. garantijos dydžiu. Maksimali paskolos suma – 5 mln. eurų. Paskolos gali būti teikiamos ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui.

Finansinė priemonė „Alternatyva“:

Ši priemonė padės nuo koronaviruso nukentėjusiam verslui pasinaudojant finansų tarpininkų pagalba, pasiskolinti pinigų, kurie būtini šiam verslui išgyventi karantino laikotarpiu ir pasibaigus karantinui. Teikiamos paskolos gali būti skirtos smulkiojo ir vidutinio verslo investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d. priemonės „Alternatyva“ lėšomis gali būti finansuojamas ir suteiktų paskolų perfinansavimas, jeigu esamiems paskolų gavėjams keičiami paskolų grąžinimo grafikai (ilginamas grąžinimo terminas) ar atidedamas paskolos įmokų grąžinimas ir pan. Paskola negali būtu didesnė nei 200 000 eurų, ji teikiama iki 2 metų laikotarpiui.

Portfelinės garantijos faktoringui 2:

Nauja finansų inžinerijos priemone skirta labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms  greitai ir paprastai  papildyti apyvartines lėšas bei išplėsti pardavimus. Ši priemonė skirta garantuoti finansų įstaigoms už suteiktus faktoringo limitus. Bus garantuojama iki 80 proc. faktoringo sandorio limito sumos.

Didžiausia vieno faktoringo limito vienai įmonei suma bus ne didesnė nei 1, 875 mln. eurų.  Įmonėms, vykdančioms krovinių vežimo keliais veiklą, ši suma bus ne didesnė kaip  937,5 tūkst. eurų. Maksimalus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpis – 12 mėnesių. Pasibaigus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpiui, galės bus sudaromas naujas sandoris.

Detaliau apie visas naujas priemones verslui skaitykite čia

Primename, kad visą aktualiausią informaciją verslui dėl COVID19 galite rasti čia.

Naujausią statistiką ir įmonių sąrašą, kurios jau pasinaudojo įvairiomis INVEGOS priemonėmis galite rasti čia.

SUBSIDIJOS MIKROĮMONĖMS

Kokius reikalavimus turi atitikti mikroįmonė (pareiškėjas), pageidaujanti gauti valstybės subsidiją?

Valstybės subsidijos pareiškėju gali būti ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo, kuris:

 • yra mikroįmonė ir sąrašo sudarymo pirmą mėnesio dieną įmonėje dirba ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 9 darbuotojai;
 • yra nukentėjusi nuo koronaviruso (COVID-19) įmonė, kuri įtraukta į VMI sudaromus mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo koronaviruso (COVID-19), sąrašus (juridiniai asmenys, kuriems be pateikto prašymo VMI taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl koronaviruso (COVID-19), ir juridiniai asmenys, kuriems pagal pateiktą prašymą VMI taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl koronaviruso (COVID-19);
 • 2019 metais yra sumokėjęs gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumą į valstybės ir savivaldybės biudžetus (nesvarbu, nuo kokių išmokų sumokėtas GPM);
 • sąrašo sudarymo dieną nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, reorganizuojamos, dalyvaujančios reorganizavime, pertvarkomos, dalyvaujančios atskyrime, likviduojamos įmonės statuso.

Kaip bus apskaičiuojamas subsidijos dydis?

Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės 2019 metais sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą:

 • jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM siekia iki 1 tūkst. eurų, tai skiriama minimali 500 eurų subsidija;
 • jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM sudaro nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. eurų, skiriama 1 tūkst. eurų subsidijos suma;
 • jei pareiškėjo 2019 metais sumokėta GPM siekia daugiau nei 2 tūkst. eurų, subsidijos suma sudaro pusę pareiškėjo per 2019 m. sumokėto GPM.

Gavusi mikroįmonių paraiškas, VMI apskaičiuos galimos subsidijos sumą ir po VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) įvertinimo tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašus sprendimui skirti subsidiją priimti perduos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Skirtos subsidijos lėšas mikroįmonei perves Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

Kokia yra maksimali valstybės skiriamos pagalbos suma (įskaitant subsidijas mikroįmonėms) pagal sektorius?

 • Bendra vienai įmonei suteiktos pagalbos (įskaitant ir kitas priemones) suma neturi viršyti 200 tūkst. eurų per pastaruosius trejus finansinius metus.
 • Įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, suma neturi viršyti 100 tūkst. Eurų.
 • Žemės ūkio sektoriaus vienai įmonei neturi viršyti 20 tūkst. eurų.
 • Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus vienai įmonei neturi viršyti 30 tūkst. eurų.

Kaip įmonė gali pateikti prašymą-paraišką subsidijai gauti?

Mikroįmonė, atitinkanti reikalavimus, gaus kvietimą teikti subsidijų paraišką per autorizuotų elektroninių paslaugų sistemą Mano VMI. Išsiųstame kvietime bus pateikta nuoroda į subsidijos paraiškos formą ir kur pateikti paraišką subsidijai gauti.

Kvietimai paraiškų teikimui atrinktoms įmonėms bus pradėti siųsti nuo š. m. gegužės 12 d.

Prisijunkite prie Mano VMI čia

Iki kada reikia pateikti prašymą-paraišką subsidijai gauti?

Kvietimas paraiškos teikimui galioja iki to momento, kol pagal gautas subsidijų paraiškas galės būti paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama 100 000 000 Eur (vieno šimto milijonų eurų) valstybės biudžeto lėšų suma, jei kvietimo suma nebuvo patikslinta Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus Nutarimo dėl lėšų skyrimo pakeitimą, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 1 d.

Kaip atrenkamos įmonės, turinčios teisę gauti valstybės subsidiją?

VMI, pagal nustatytus 4 kriterijus, atrenka įmones iš nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašų ir parengia preliminarų įmonių, galinčių pretenduoti į „subsidiją mikroįmonėms“, sąrašą, kurį per 1 darbo dieną pateikia VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (LVPA) vertinimui. LVPA per 1 darbo dieną patikrina potencialaus pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą pagalbą.

VMI nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, pagal LVPA pateiktą potencialių pareiškėjų sąrašą potencialiems pareiškėjams per Mano VMI išsiunčia kvietimą teikti paraišką subsidijai gauti.

Potencialių pareiškėjų sąrašą VMI atnaujina ir / ar papildo ne rečiau kaip kas 7 kalendorines dienas.

Prisijunkite prie Mano VMI čia

Kaip vyks subsidijų išmokėjimas ir kas jas išmokės?

Įmonė (pareiškėjas) VMI kvietimu pateikia paraišką subsidijai gauti. VMI kiekvieną darbo dieną Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) pateikia suformuotus tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašus. Įsakymą dėl subsidijos skyrimo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pasirašo Ekonomikos ir inovacijų ministras, vadovaudamasis VMI pateiktu tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašu, sudarytu pagal nustatytus kriterijus.

Ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus įsakymą dėl subsidijos skyrimo, VMI nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo įsakymo įsigaliojimo išsiunčia informacinį pranešimą pareiškėjui per Mano VMI ir informuoja apie priimtą sprendimą.

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) subsidiją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo skirti subsidiją įsigaliojimo dienos, perveda paskirtą subsidijos sumą pareiškėjui į subsidijų paraiškoje nurodytą sąskaitą.

Prisijunkite prie Mano VMI čia

Per kiek laiko bus išmokėta paskirta subsidija?

Įmonėms, kurios atitinka nustatytus kriterijus subsidijai gauti ir gavo kvietimą teikti paraišką bei ją pateikė, paskirta subsidija į paraiškoje nurodytą sąskaitą bus pervesta per tris darbo dienas.

Paskirtą subsidiją įmonėms perves Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, tačiau įsakymą dėl subsidijos paskyrimo priims Ekonomikos ir inovacijų ministras, vadovaudamasis VMI pateiktu tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašu, sudarytu pagal nustatytus kriterijus.

Kokiu tikslu skiriama subsidija mikroįmonėms?

Subsidijos skyrimo tikslas – padėti mikroįmonėms įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes, skiriant subsidiją apyvartinėms lėšoms (likvidumo išsaugojimui)

Pagal priemonę „Subsidijos mikroįmonėms“ teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Subsidijų paraiškų atranka pagal šią priemonę bus atliekama tęstinės atrankos būdu, iki kol bus paskirstyta visa priemonei skirta suma.

Kur galiu gauti daugiau informacijos dėl subsidijos paskyrimo?

VMI atsakinga už nukentėjusių nuo koronaviruso (COVID-19) sąrašų, potencialių pareiškėjų sąrašų, tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymą ir tęstines atrankas, kvietimus teikti subsidijų paraiškas ir jų įteikimą per Mano VMI.

Ekonomikos ir inovacijų ministras priima įsakymus dėl subsidijų skyrimo.

Už lėšų pareiškėjams išmokėjimą atsakingas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC).

Už įmonių sąsajų analizę ir galimos skirti de minimis pagalbos dydžio nustatymą atsakinga Všį Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA).

Už duomenų, reikalingų potencialiam pareiškėjų sąrašui įvertinti dėl de minimis pagalbos teikimo, atsakinga Konkurencijos taryba (KT).