Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Ramunių ekspozicija „Pasivaikščiojimas ramunių takais“

Muziejai ir ekspozicijos

Ra­mu­nių eks­po­zi­ci­ja įkur­ta Sut­kų šei­mos bu­te, ku­ria­me jau nie­kas ne­be­gy­ve­na. Skry­bė­lės, skė­čiai, ska­re­lės, su­kne­lės, mui­lai, puo­de­liai, ko­ji­nės, at­vi­ru­kai, laik­ro­džiai, rak­tų pa­ka­bu­čiai, rie­ši­nės, kny­gos, žur­na­lai, mais­to pro­duk­tai, hi­gie­nos daik­tai, ki­li­mė­liai, in­dai – vis­kas su ra­mu­nė­mis. Geog­ra­fi­ja taip pat pla­ti – di­džio­ji da­lis, ži­no­ma, gau­tų ar pirk­tų Lie­tu­vo­je, yra at­vež­tų iš Es­ti­jos, Lat­vi­jos, ki­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių. Ra­mu­nės jau pra­dė­jo ke­liau­ti ir iš JAV gyvenančios gi­mi­nai­tės.

Už­su­kę į Dir­vo­nė­nus sve­čiai iš anks­to su­si­ta­rus ga­lės ap­lan­ky­ti Bi­ru­tės Sut­kie­nės ra­mu­nių ekspoziciją.

Atsiliepimai

Komentuoti